New Document
header_menu
หน้าแรก :: เข้าสู่ระบบ :: สำหรับผู้ดูแลระบบ :: สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ
ลืมรหัสผ่าน - Recover Password
กรณีลืมรหัสผ่าน
มีวิธีการขอเปลี่ยนรหัสผ่านอยู่ 2 วิธี
1. มาติดต่อด้วยตนเอง ที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือศูนย์การเรียนรู้ฯ พร้อมบัตรประจำตัว เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่
2. ส่งเอกสารทางแฟกซ์ (เฉพาะบุคลากร) โดย Download แบบฟอร์มในการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่สำหรับบุคลากรแล้วกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย จากนั้นส่งแบบฟอร์มฯพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย พร้อมเซ็นรับรองสำเนา มาที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายเลข 0-2218-3338

กรณีรหัสผ่านหมดอายุ
เปลี่ยนได้ด้วยตนเองที่ http://www.it.chula.ac.th ในหน้าเว็บนิสิต หรือไปที่ https://userportal.it.chula.ac.thทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิต - เข้าสู่ระบบ
User ID :
Password :
User ID: รหัสนิสิต 8 หลัก (ปกติมี 10 หลัก ให้ตัด 2 ตัวท้ายออก)
Password: รหัสผ่านที่ได้จาก CUNET Account
[ forget password? ]

  ทุน 90 ปี จุฬาลงกรณ์ ฯ
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  บัณฑิตวิทยาลัย
  สำนักงานการทะเบียน
  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

footer
กลุ่มภารกิจสนับสนุนบัณฑิตศึกษา ฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย :: โทร. 0-2218–3502-5 :: Email : fund.grad@gmail.com