New Document
header_menu
หน้าแรก :: ลงทะเบียน :: เข้าสู่ระบบ :: สำหรับผู้ดูแลระบบ :: สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ
โปรดอ่านรายละเอียด ก่อนการสมัคร... โปรดอ่านรายละเอียด ก่อนการสมัคร... โปรดอ่านรายละเอียด ก่อนการสมัคร... โปรดอ่านรายละเอียด ก่อนการสมัคร... โปรดอ่านรายละเอียด ก่อนการสมัคร... โปรดอ่านรายละเอียด ก่อนการสมัคร...
ขั้นตอนการทำข้อตกลงออนไลน์

ให้ดาวน์โหลดข้อตกลง Online  ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2557

 

1. กรอกเลขประจำตัวนิสิตพร้อม password ให้ถูกต้อง

2. Print  ข้อตกลงจำนวน 3 แผ่น   และให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อพิจารณาให้

ความเห็นชอบก่อนส่งข้อตกลง  (ลงนามสดทั้ง 3 แผ่น )

3. Print รายละเอียดค่าใช้จ่าย 3 แผ่น (ลงนามสดทั้ง 3 แผ่น )

4. ส่งข้อตกลงและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2557  ที่ One Stop Service  บัณฑิตวิทยาลัย  โทร. 0 2218 3501 กด 0 หรือ กลุ่มภารกิจสนับสนุนบัณฑิตศึกษา ฝ่ายวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย โทร. 0 218 3502-5

5. หากไม่สามารถมาทำข้อตกลงการรับทุนตามระยะเวลาที่กำหนดได้และไม่แจ้งเหตุผลให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบจะถือว่าท่านสละสิทธิในการรับทุน

 
ยกเลิกทุน

ให้นิสิตดาวน์โหลดใบคำร้องทั่วไป กรอกรายละเอียดพร้อมทั้งให้อาจารย์ที่ลงษาลงนาม และส่งให้บัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันที่  31 ตุลาคม 2557

 

ใบคำร้องทั่วไป

 ในกรณีที่นิสิตไม่สามารถลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ ได้
ให้นิสิตแจ้งข้อมูลของนิสิต ได้แก่
-  รหัสนิสิต
-  ชื่อ - นามสกุล
-  ระดับปริญญา
-  คณะ - สาขา 
-  ประเภททุนที่จะสมัคร
มาที่ fund.grad@gmail.com และโทรยืนยันข้อมูลของนิสิตที่เบอร์ 02-218-3502-5
(ในวันและเวลาราชการ)


ทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิต - เข้าสู่ระบบ
Student ID :
Password :
[ register :: forget password? ]

  ทุน 90 ปี จุฬาลงกรณ์ ฯ
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  บัณฑิตวิทยาลัย
  สำนักทะเบียนและประมวลผล
  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ


footer
กลุ่มภารกิจสนับสนุนบัณฑิตศึกษา ฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย :: โทร. 0-2218–3502-5 :: Email : fund.grad@gmail.com